Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring voor Sleutelbeheersoftware.nl van Pioen Partners BV, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56842384, gevestigd aan de Twentepoort Oost 61-08, 7609 RG in Almelo. Pioen Partners BV valt hiermee onder het Nederlands recht.

Toelichting Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, waarmee privacywetgeving centraal geregeld is voor de hele Europese Unie. De Europese Unie wil mensen hiermee meer controle geven over de manier waarop organisaties met hun persoonsgegevens omgaan. De snelle ontwikkelingen in onder andere cloud-technologie zorgen namelijk voor nieuwe manieren om gegevens in te zetten en te gebruiken. Door de wetgeving inzake gegevensbescherming te versterken en zwaardere handhavingsmaatregelen te introduceren, wil de Europese Unie dit een halt toeroepen en het vertrouwen in de opkomende digitale economie verbeteren.

Sleutelbeheersoftware: software voor het beheren van sleutels, sleutelbossen en toegankelijkheid.

Registreren
Voor de meeste onderdelen van de software van Pioen Partners geldt dat u er pas gebruik van kunt maken nadat een gebruikersaccount voor u is geregistreerd. Het aanmaken van een gebruikersaccount wordt aangevraagd door daartoe gemachtigde medewerkers van uw organisatie (beheerders).
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze online service kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Verstrekking aan derden
Uw organisatie zal de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die zij met u zijn aangegaan. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze online service kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies
Binnen de software van Pioen Partners wordt gebruik gemaakt van cookies voor diverse, functionele doeleinden.
Daarbij kunt u denken aan:
• onthouden van invoer zodat u e.e.a. een volgende keer niet opnieuw hoeft in te typen / in te stellen
• onthouden van sessie-status (ingelogd/niet ingelogd)
• onthouden van persoonlijke voorkeuren (bijv. kolombreedtes, open/dichtklappen van panelen)
Het inschakelen van cookies in uw browser is vereist voor een correcte werking van de software.
Bij gebruik van de software van Pioen Partners worden geen cookies geplaatst door derden. Bij gebruik van de software van Pioen Partners wordt geen gebruik gemaakt van Google Analytics, noch van vergelijkbare partijen.

Gegevens
Ten behoeve van de registratie van onder andere sleutels, sleutelbossen worden de volgende gegevens vastgelegd:
Externe relaties:
• Bedrijfsnaam*
• Adresgegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer

Contactpersonen:
• Naam*
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Functie

Gebruikers:
• Naam*
• E-mailadres*
• Gebruikersfunctie(s)

Personeelsleden:
• Naam*
• Geslacht
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mailadres*
• Datum indienst
• Datum uitdienst
• Functie(s)

Met * gemarkeerd zijn minimaal verplichte gegevens die vastgelegd worden bij een persoon.

Beveiliging
Wij nemen doorlopend passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De organisatie die aan u een gebruikersaccount voor de software van Pioen Partners heeft verstrekt, bepaalt hoe lang (persoons)gegevens binnen de software worden bewaard.

Appstores
Apps zijn te downloaden via de appstores; Google Play en de App Store van Apple . Uw organisatie heeft geen invloed op de persoonsgegevens die de aanbieders van deze appstores verwerken en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacyverklaring te lezen van de aanbieder van de appstore waarmee u de app heeft gedownload.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze online service zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Mocht u verder, na het lezen van deze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben over de omgang met persoonsgegevens binnen de software van Pioen Partners, dan kunt u het beste contact opnemen met uw organisatie via de contactgegevens die u reeds bekend zijn.